ISBN: 978-91-85343-74-4Mellan individ och kollektiv – Kommunal 1960 – 2010

Fackligt, Historiker & Jubileumsböcker

Ylva Waldemarsons bok är berättelsen om 50 år av vägval, viljor och strategier under en omvälvande och expansiv period för Sveriges största fackförbund.

Det är en ingående skildring av några, men långt ifrån alla, de frågor som under perioden väckt känslor och vållat debatt både internt och externt.

Det gäller såväl förbundets organisation som ställningstaganden till välfärdspolitiska frågor och andra politiska dagsfrågor och om förbundets relation till övriga LO-förbund och till det socialdemokratiska partiet.

Inte minst handlar det om en ständig kamp för anständiga arbetsvillkor och rättvisa löner.


Författare
Waldemarson Ylva

Ylva Waldemarson är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Hennes forskning har främst handlat om den politiska historien och då i första hand svensk fackföreningsrörelse, offentligt arbetsgivarskap och kommunalpolitik. Hennes forskning berör också muntlig historia och kunskapsteori. Waldemarson har publicerat och medverkat i ett antal böcker inom dessa områden.