ISBN: 978 91 85343 44 7


Ladda ner pressbild


Lönsamma samtal – produktiv reflektion på arbetsplatsen

Handböcker, Politik & Samhälle

Om dialog och reflektion som utvecklingsredskap i arbetslivet skriver Angelica Dilschmann och Peter Docherty i den här boken. Den är den andra i en serie böcker om arbetsplatslärande och utbildning som ges ut med stöd av bland annat NTG-Lärprojektet och Europeiska Socialfonden.

Boken är en bearbetad och kortad version av Productive reflection at work som Peter Docherty skrev tillsammans med David Boud och Peter Cressey inom ramen för ”Ett hållbart arbetsliv”, ett samarbetsprojekt mellan Arbetslivsinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och SALTSA-programmet. Den kan läsas som en idéskrift om arbetslivets förnyelse. En förnyelse där utvecklingen av kollektiv kompetens i arbetslag och andra grupper genom dialog och reflektion har stor betydelse för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv och en hållbar verksamhet.

 

”Det är ingen handbok utan mer en insiktsskrift, som kritiskt analyserar det moderna arbetslivets krav och hinder och granskar betydelsen och effekten av kritisk reflektion, av samtal och dialog som alternativ till en mer konfrontativ och konfliktinriktad modell för arbetslivets förnyelse. […] Ett par av målen med NTG-Lär är att synliggöra det informella lärandet och främja den teoretiska reflektionen om det erfarenhetsbaserade lärandet. Den här boken är ett viktigt bidrag i denna strävan.”

(Ur Kenneth Abrahamssons förord)

 

 


Författare
Docherty Peter

Peter Docherty, Pd.D., D.Sc., är medlem i fakulteten vid Institute for Management of Innovation and Technology vid Chalmers Tekniska Högskola samt senior forskare vid ATK Arbetsliv. Hans forskningsintresse är lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå samt organisation och ledning av hållbara organisationer.

Dilschmann Angelika

Angelika Dilschmann är verksam som konsult, utvärderare, utbildare och föredragshållare med inriktning på förändringsarbete, lärprocesser, kontakt och kommunikation. Fokus ligger på att stödja förändringsprocesser genom utveckling av arbetsformer som främjar det mänskliga samspelet. Individ-, grupp- och ledarutveckling är centrala inslag. Sedan 1999 är hon också verksam som terapeut och handledare för personlig och professionell utveckling […]